Vi ska utveckla en ny webbplats

Socialstyrelsens nuvarande webbplats lanserades i september 2009. Det är tydligt att den teknik webbplatsen bygger på inte stödjer dagens och framtidens behov och krav från varken målgrupper, intressenter eller den egna verksamheten.

Webbplatsen www.socialstyrelsen.se står därmed inför en översyn, såväl tekniskt som innehållsmässigt. Myndigheten har mot bakgrund av detta låtit konsult genomföra en förstudie. Resultatet redovisas i rapporten ”Strategisk handlingsplan för digitala initiativ”.

I ett fortsatt uppdrag har rapporten ”Rekommendation av WCM för Socialstyrelsen— Digitala kanaler” tagits fram. I den rapporten nämns bl.a. att:

”Då dagens produkt för socialstyrelsen.se inte kan leverera efterfrågad funktionalitet, så står myndigheten – oavsett mer långsiktiga behov – inför ett byte av WCM-system.”

I samma rapport rekommenderas att Socialstyrelsen provar Drupal som WCM (Web Content Management).

Den digitala handlingsplanen lyfte särskilt fram två grundläggande principer för framgång, som enkelt kan översättas till ökad tillgänglighet av myndighetens kunskap i form av öppna data och ökad interaktion med målgrupperna.

Våren 2016 uppdrog GD åt kommunikationsavdelningen att ta fram en förstudie (dnr: 2.1-9227/2016) kring en ny webbplats. GD uppdrog även åt it-enheten att ta fram en teknisk förstudie (dnr 2.2-827/2016) kring införandet av ett nytt WCM.

Socialstyrelsens befintliga webbplats är inte anpassad för mobiltelefoner och läsplattor och har inte fullgott stöd för personer med funktionsnedsättning. Detta är något som behöver prioriteras vid utvecklingen av en ny webbplats. En ny webbplats behöver också ge bättre stöd för interaktivitet med målgrupperna och fungera bättre för delningar i sociala medier än den nuvarande webbplatsen.Ett standard WCM-system klarar inte ensamt av att uppfylla verksamhets- och tekniska krav utan är en del av ett större it-landskap.

Ett införande av ett nytt WCM-system för med sig tekniska konsekvenser och arkitekturförändringar på flera nivåer, vilket har inverkan på it-landskapet. Det är därför nödvändigt med en tydlig sammanhållen styrning av it på myndigheten. Detta för med sig resursmässiga konsekvenser i form av behov av ny teknisk kompetens. Vilket WCM-system som väljs är inte kritiskt ur ett integrationsperspektiv, det vill säga hur WCM samverkar med övrigt it-landskap. Däremot måste hänsyn tas till helheten.

Val av publiceringsverktyg för ny webbplats

Myndigheten behöver byta WCM från nuvarande webbpubliceringsverktyget SharePoint. Av de ledande webbpubliceringsverktygen som finns tillgängliga har valet fallit på Drupal bland annat därför att Drupal gör utveckling av funktionalitet tillgänglig kontinuerligt är flexibelt, skalbart både upp och ner gör modulär utveckling möjlig är leverantörsoberoende är integrationsvänligt mot andra system har fullgott stöd för flerspråksversioner

Drupal används idag för webbplatsen som hanterar ansökningar av legitimation inom hälso- och sjukvården. Drupal kommer även att användas som webbpubliceringsverktyg för flera pågående webbutvecklingsprojekt, exempelvis för Nationella riktlinjer och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Regeringsuppdraget om att överta webbplatsen ”Koll på soc” från BO Samlat stöd för patientsäkerhet Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården? Nationell informationssatsning om frivilliga uppdrag för att hjälpa barn och unga.

Arbetet med att utveckla en ny webbplats är en process snarare än ett projekt

Att utveckla en helt ny webbplats är ett arbete som tar relativt lång tid och kräver strategiska överväganden. Genom att välja ut avgränsade områden och där göra utvecklingsinsatser, utveckla modulärt, blir det möjligt att leverera med rätt kvalitet, i rätt tid och inom budgetramar, samt när lösningar utvecklas ska dessa samspela och utnyttja synergier mellan varandra. I arbetet med en ny webbplats ska vi dra nytta av de lärdomar och den teknik som redan används i de olika pågående projekten.

Dokument

Rapport: Strategisk handlingsplan för digitala initiativ

Rapport: Rekommendation av WCM för Socialstyrelsen— Digitala kanaler

Förstudie: Kommunikation (dnr: 2.1-9227/2016)

Förstudie: Teknik (dnr 2.2-827/2016) 

Projektdirektiv:  Utveckling av ny webbplats för Socialstyrelsen

 

3 reaktioner till “Vi ska utveckla en ny webbplats

 • maj 16, 2017 kl. 9:46 f m
  Permalink

  ”Den digitala handlingsplanen lyfte särskilt fram två grundläggande principer för framgång, som enkelt kan översättas till ökad tillgänglighet av myndighetens kunskap i form av öppna data och ökad interaktion med målgrupperna.”

  Myndigheten behöver definiera vad som menas med öppna data. Det är buzzword som kastas omkring och du får olika svar baserat på vem du frågar.

  Ang. val av WCM(Drupal)

  Ska man bygga kompetens internt för utveckling och drift eller ska man köpa in konsulter? Hur ser marknaden ut för Drupal-konsulter?

  Hur ser man på möjligheten för ett ”Mitt socialstyrelsen konto” för den nya webben? Kan man se detta som en del i ”ökad interaktion med målgrupperna”?

  Svar
  • maj 16, 2017 kl. 10:04 f m
   Permalink

   Hej Omid! Bra frågor och synpunkter.

   Ang ord och begrepp påbörjas klargörande av begreppsförvirring denna vecka. Läs mer om det här:
   definera begrepp

   Ang. intern kompetens och Drupal-marknaden så berättar vi om det arbetet framöver här i bloggen. Håll ögonen öppna!

   Ang. ”Mitt socialstyrelsen”, efter inventering och effektkartläggning vet vi vilken strategi som är fiffigast, så det berättar vi också om här i bloggen framöver.

   Svar
  • maj 20, 2017 kl. 5:49 f m
   Permalink

   Ang. din fråga ”Hur ser marknaden ut för Drupal-konsulter?”

   Här finner du en lista på svenska leverantörer som erbjuder Drupal-tjänster sammanställd av entusiaster:
   Drupalsverige

   Ett annat exempel är den lista på de Drupal-utvecklare som är anknuta till den danska leverantörsföreningen.
   Drupalpro

   Svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *